LATEST IN DAAT

วิเคราะห์ธุรกิจเอเจนซี่ พร้อมแย้มกลยุทธ์หลังวิกฤต COVID-19

ธุรกิจเอเจนซี่โฆษณาประชาสัมพันธ์ถือว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยและมาตรการการควบคุมโรคที่ส่งผลให้กิจกรรมต่างๆ ดำเนินไปอย่างยากลำบาก แต่ใ...

JOB