Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Data for the People

กูรูด้าน Data ให้ความสำคัญในประเด็นไหน ในวันที่ใครๆ ต่างก็อยากพาองค์กรสู่ Data-Driven

กูรูด้าน Data ให้ความสำคัญในประเด็นไหน ในวันที่ใครๆ ต่างก็อยากพาองค์กรสู่ Data-Driven...

เจาะสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลในโลกหลัง COVID-19 กับ Andreas Weigend

“Data for the People รู้อะไรไม่สู้รู้ดาต้า” เจาะสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลในโลกหลังโควิด กับ Dr.Andreas Weigend...