Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

Nutnaree Kesa

nutnaree-kesa


บทความที่ Published (2)

กชกร วรอาคม ภูมิสถาปัตยกรรมสู่การออกแบบพื้นที่เมืองเพื่อตอบสนอง ‘The New Normal’

เมื่อมาตรการ lockdown ถูกคลี่คลายไป ประชาชนก็เริ่มทยอยออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านกันมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมที่หลายคนในเมืองหลวงต้องการกันมากหลังจากไม่ได้ออกจากบ้านมานานแรมเดือน คงจะหนีไม่พ้นก...

กูรูด้าน Data ให้ความสำคัญในประเด็นไหน ในวันที่ใครๆ ต่างก็อยากพาองค์กรสู่ Data-Driven

กูรูด้าน Data ให้ความสำคัญในประเด็นไหน ในวันที่ใครๆ ต่างก็อยากพาองค์กรสู่ Data-Driven...