Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN DC Consultants

DC Consultants เผยทิศทาง PR ยุค New Normal เตรียมเข้าสู่ Digital transformation เต็มรูปแบบ

DC Consultants ชี้ทิศทางการประชาสัมพันธ์ในยุคที่โลกและประเทศไทยเผชิญความผันผวนอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงส่งผลถึงพฤติกรรมการใช้โซเชียล มีเดีย ของคนทั่วโลกที่เปลี่ย...