LATEST IN Digital Culture

กระทรวงวัฒนธรรม เผยโฉม Digital Culture ปลดล็อคการเรียนรู้ด้วยข้อมูลดิจิทัลครบวงจร

เทคโนโลยีมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการนำความสามารถของเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในด้านวัฒนธรรมจึงมีความสำคัญในการรวบรวมข้อมูลทางวัฒน...

JOB