LATEST IN digital-mindset

'ไชย ไชยวรรณ' แห่งไทยประกันชีวิต สร้างคนอย่างไรให้มี Digital Mindset พร้อมรับทุกความเปลี่ยนแปลง

Business model ที่ได้ปรับไปล่วงหน้าแล้วเพิ่มเติมด้วย Digital mindset เพื่อให้สอดรับกับ New Normal คือโจทย์สำคัญของไชย ไชยวรรณ แห่งบมจ. ไทยประกันชีวิต ผู้ใช้ทั้งหัวใจและสมองในการดูแ...

Technology Disruption พลิกวิกฤตธุรกิจประกันสู่โอกาสใหม่

Technology Disruption ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค จึงกลายเป็นเรื่องท้าทายให้ธุรกิจประกันชีวิตต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้ก้าวทันความต้องการผู้บริโภค แต่การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเห...

JOB