LATEST IN Digital Thailand Big Bang 2017

เปิดฉาก “Digital Thailand Big Bang 2017” โชว์ไฮไลท์เทคโนโลยีสุดล้ำ-เรียนรู้ประเทศไทยยุคดิจิทัล 4.0

เริ่มแล้วงานนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2017” ภายใต้แนวคิด “Digital Transformation Thailand” โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน จุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ของคนไทยเพื่อเ...

ดร. พิเชฐ ชี้ 'SIGMA' เป็นคัมภีร์ขับเคลื่อนไทยสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) แถลงข่าวการจัดงาน “Digital Thailand Big Bang 2017” พร้อมชูไฮไลท์ความอลังการของนวัตกรรมและเทคโนโล...

JOB