LATEST IN SIGMA

ดร. พิเชฐ ชี้ 'SIGMA' เป็นคัมภีร์ขับเคลื่อนไทยสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) แถลงข่าวการจัดงาน “Digital Thailand Big Bang 2017” พร้อมชูไฮไลท์ความอลังการของนวัตกรรมและเทคโนโล...

JOB