Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN director of board

Jack Ma ลาออกจากบอร์ดของ Softbank Group หลังจากอยู่อย่างยาวนานถึง 13 ปี

Softbank Group กลุ่มบริษัทใหญ่จากญี่ปุ่น ประกาศการก้าวลงจากตำแหน่งกรรมการบอร์ดของ Jack Ma หลังจากที่ผู้ก่อตั้ง Alibaba Group ได้ร่วมในกรรมการบอร์ดของบริษัทเป็นเวลากว่า 13 ปี...

JOB