LATEST IN director of board

Jack Ma ลาออกจากบอร์ดของ Softbank Group หลังจากอยู่อย่างยาวนานถึง 13 ปี

Softbank Group กลุ่มบริษัทใหญ่จากญี่ปุ่น ประกาศการก้าวลงจากตำแหน่งกรรมการบอร์ดของ Jack Ma หลังจากที่ผู้ก่อตั้ง Alibaba Group ได้ร่วมในกรรมการบอร์ดของบริษัทเป็นเวลากว่า 13 ปี...

JOB