Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN e-Solution

Digital Workplace 101 : ทำไมหลายบริษัทล้มเหลวในการสร้าง Digital Workplace

เรียนรู้เรื่อง Digital Workplace เมื่อรูปแบบการทำงานจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิม เราอาจจะไม่ต้องกลับไปทำงานที่ออฟฟิศอีกก็ได้ เพราะฉะนั้นเครื่องมือที่เราจะใช้ก็ยังจำเป็น และจะช่วยเพิ่...