Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN Economic and Business Foresight for Agile Leader

SEAC – เศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เปิดหลักสูตร Economic and Business Foresight for Agile Leader มุ่งเสริมกลยุทธ์ผู้นำยุคใหม่

SEAC ร่วมมือ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินหน้าชูหลักสูตรศาสตร์แห่งการวิเคราะห์และคาดการณ์ทิศทางธุรกิจในอนาคต Economic and Business Foresight for Agile Leader ที่ร่วมกัน...