LATEST IN Facebook Developer

Mark Zuckerberg ประกาศจะปรับปรุง Facebook ให้ดีขึ้นภายใน 3 ปีนี้

เชื่อว่าทั้งผู้อ่านและมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg) คงรู้ดีว่าการพูดในงาน Facebook Developer Conference หรือ F8 ปีนี้แตกต่างออกไปจากทุกปี......

JOB