Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN food-innopolis-international-symposium-(fiis)-2019

พาฟังประเด็นนวัตกรรมอาหารเพื่อมนุษยชาติ งาน Food Innopolis 2019 พาครัวไทยสู่ครัวโลก

TMA จัดงานประชุมนานาชาติ Food Innopolis International Symposium 2019 ตอกย้ำความสําคัญของนวัตกรรมอาหาร กระบวนการการเกษตรอุตสาหกรรม และกระบวนการการผลิตอาหารที่ยั่งยืน...

Getting updated with global innovation and trends in food while expanding your international network

Getting updated with global innovation and trends in food while expanding your international network November 12-13, 2019 at The Athenee Hotel...

สวทช. จับมือ TMA จัดงานประชุมนานาชาติ Food Innopolis International Symposium (FIIS) 2019 รับมือวิกฤตอาหารในอนาคต

ปัจจุบันประชากรโลกกว่า 821 ล้านคน จากทั้งหมด 7,700 ล้านคน กำลังเผชิญกับวิกฤตขาดแคลนอาหาร หรือ food และขาดสารอาหาร ขณะเดียวกันมีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2050 จำนวนประชากรโลกจะเพิ่มขึ้...