LATEST IN forced labor

โค้กเตรียมใช้ Blockchain คุมความโปร่งใส การบังคับใช้แรงงานในโรงงานผลิตน้ำตาล

บริษัท Coca-Cola Co และ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ประกาศความร่วมมือ นำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้บันทึกข้อมูลและควบคุมด้านการใช้แรงงานทั่วโลก โดยถือเป็นโปรเจคใหญ่ครั้งแรกของหน่วยงาน...

JOB