Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN Green Loan

Asset World Corporation เผยได้รับอนุมัติสินเชื่อสีเขียว Green Loan จาก IFC ภายใต้กลุ่มธนาคารโลก

Asset World Corporation เผยได้รับอนุมัติสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) จาก IFC ภายใต้กลุ่มธนาคารโลกด้วยวงเงินกู้ 4,500 ล้านบาท (144 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างม...