Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Green Loan

Asset World Corporation เผยได้รับอนุมัติสินเชื่อสีเขียว Green Loan จาก IFC ภายใต้กลุ่มธนาคารโลก

Asset World Corporation เผยได้รับอนุมัติสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) จาก IFC ภายใต้กลุ่มธนาคารโลกด้วยวงเงินกู้ 4,500 ล้านบาท (144 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างม...

JOB