LATEST IN IFC

Asset World Corporation เผยได้รับอนุมัติสินเชื่อสีเขียว Green Loan จาก IFC ภายใต้กลุ่มธนาคารโลก

Asset World Corporation เผยได้รับอนุมัติสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) จาก IFC ภายใต้กลุ่มธนาคารโลกด้วยวงเงินกู้ 4,500 ล้านบาท (144 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างม...

'รู้ใจดอทคอม' รับเงินลงทุน Series A จำนวน 7 ล้านเหรียญจาก IFC

สถาบันการเงินระดับนานาชาติ หรือ IFC (International Finance Corporation) บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศและสมาชิกคณะกรรมการลงทุนกลุ่มธุรกิจ Fintech ของธนาคารโลก ประกาศถึงการลงทุนในบริษัท...

JOB