Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN IFC

สมาคมฟินเทคประเทศไทย จับมือ 10x1000 นำเสนอหลักสูตรด้านฟินเทคระดับโลก ให้กับผู้ประกอบการไทย

10X1000 Tech for Inclusion แพลตฟอร์มรวบรวมการอบรมด้านฟินเทค ได้ประกาศความร่วมมือกับพันธมิตรผู้นำด้านฟินเทค นักลงทุน และอุตสาหกรรมด้านการเงินการลงทุนจากทั่วโลก เพื่อนำเสนอหลักสูตรที...

Asset World Corporation เผยได้รับอนุมัติสินเชื่อสีเขียว Green Loan จาก IFC ภายใต้กลุ่มธนาคารโลก

Asset World Corporation เผยได้รับอนุมัติสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) จาก IFC ภายใต้กลุ่มธนาคารโลกด้วยวงเงินกู้ 4,500 ล้านบาท (144 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างม...

'รู้ใจดอทคอม' รับเงินลงทุน Series A จำนวน 7 ล้านเหรียญจาก IFC

สถาบันการเงินระดับนานาชาติ หรือ IFC (International Finance Corporation) บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศและสมาชิกคณะกรรมการลงทุนกลุ่มธุรกิจ Fintech ของธนาคารโลก ประกาศถึงการลงทุนในบริษัท...