Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Grumpy staying

รู้จักภาวะ Grumpy Staying เบื่องานที่ทำแต่ไม่มีที่ไปและอาจกลายเป็นเนื้อร้ายขององค์กร

Grumpy Staying คือ ภาวะที่พนักงานรู้สึกไม่มีความสุขและไม่พอใจกับงานที่ทำ แต่ยังคงทำงานที่บริษัทต่อไป เพราะพวกเขาก็ไม่ได้มีทางเลือกมากนัก...