Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Gulf Gunkul Corporation

GUNKUL ผนึก GULF ตั้งบริษัทร่วมทุน Gulf Gunkul Corporation สัดส่วน 50-50 หนุนพัฒนาธุรกิจพลังงานหมุนเวียนตามเป้า

GUNKUL ผนึก GULF ตั้งบริษัทร่วมทุน Gulf Gunkul Corporation สัดส่วน 50-50 หนุนพัฒนาธุรกิจพลังงานหมุนเวียนตามเป้า พร้อมผลักดันเป้าหมายแรก 1,000 เมกะวัตต์ภายใน 5 ปี และสร้าง Clean Ele...