Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN happiness

แนวทางใช้ชีวิตให้มีความสุขแบบ Barbie เชื่อมั่นในตัวเองและไม่สนใจคำคน

แนวทางการใช้ชีวิตของ Barbie ที่ใช้ชีวิตอยู่ใน Barbie Land ด้วยการมองโลกในแง่บวก เคารพและเชื่อมั่นในตัวเอง โดยไม่สนใจคำคน ซึ่งคุณเองก็สามารถนำแนวทางเหล่านี้มาปรับใช้ได้...

ตามติดเรื่องความสุขของคนไทย

ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ เสนอแนะให้ประเทศไทยมีการวัดระดับความสุข ความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย นอกเหนือจากรายได้เพียงอย่างเดียว เพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่รัฐทำมีส่วนช่วยให้คนไทยรู้สึกดีขึ้น...