Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN happiness

ตามติดเรื่องความสุขของคนไทย

ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ เสนอแนะให้ประเทศไทยมีการวัดระดับความสุข ความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย นอกเหนือจากรายได้เพียงอย่างเดียว เพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่รัฐทำมีส่วนช่วยให้คนไทยรู้สึกดีขึ้น...