Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Hedge Fund

บทเรียน GAMESTOP เมื่อตลาดถูกเปลี่ยนเป็น MONEY GAME และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของฟองสบู่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ หรือไม่

ดูเหมือนว่าสงครามในตลาดการเงินที่รายย่อยได้โต้กลับนักการเงินใน Wall street โดยเฉพาะกลุ่ม Hedge Fund นั้นจะเริ่มขยายวงกว้าง จากจุดเริ่มต้นที่มีผู้ใช้งานในเว็บ Reddit ห้อง wallstreet...