LATEST IN Roojai

'รู้ใจดอทคอม' รับเงินลงทุน Series A จำนวน 7 ล้านเหรียญจาก IFC

สถาบันการเงินระดับนานาชาติ หรือ IFC (International Finance Corporation) บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศและสมาชิกคณะกรรมการลงทุนกลุ่มธุรกิจ Fintech ของธนาคารโลก ประกาศถึงการลงทุนในบริษัท...

JOB