Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN IMET

IMET เปิดตัว IMET MAX 4 โครงการบ่มเพาะผู้นำรุ่นใหม่ เปิดรับ IMET MAX รุ่นที่ 4 วันนี้ – 31 มกราคม 2565

IMET สานต่อโครงการ “อุทยานผู้นำ” หรือ “IMET MAX” เพื่อพัฒนานักบริหารชั้นนำรุ่นใหม่ที่ทั้งเก่งและดี สนับสนุนการพัฒนาและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ พร้อมร่วมส่งเสริมจิตสำนึกการสร้าง...

IMET MAX โครงการบ่มเพาะ ‘อุทยานผู้นำ’ ผ่านกระบวนการสะท้อนความคิด หนุนผู้บริหารรุ่นใหม่มุ่งสร้าง ‘คุณค่าเพื่อสังคม’

เพื่อการพัฒนาให้ผู้นำรุ่นใหม่มีความพร้อมทั้งในด้านความสามารถและจิตสำนึกเพื่อเป็นรากฐาน ที่เข้มแข็งของสังคม มูลนิธิ IMET จึงได้ริเริ่มโครงการ IMET MAX ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาผู้นำระดับ...