Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Jet

วิเคราะห์ดีล Walmart เข้าซื้อ Startup Jet.com รุกหนักอีคอมเมิร์ซ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป

พฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนแปลงไป เมื่อผู้คนเริ่มยุ่งและไม่มีเวลาไปซื้อของใช้ใน Super Market ถ้าราคาเหมาะสมแถมสะดวกจัดส่งถึงประตูบ้าน หลายคนก็เริ่มเปลี่ยนใจซื้อผ่านออนไลน์แทน ธุร...