Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN kma

กางแผน กรุงศรี Mobile app รองรับธุรกรรม e-KYC

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ทุ่มงบกว่า 800 ล้านบาทเพื่อพัฒนา กรุงศรี โมบาย แอปพลิเคชัน (KMA) เผยกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานเตรียมพร้อมสู่โลกการเงินแห่งอนาคต ผนวกเท...

Krungsri unveils next milestone of KMA digital platform with new features to double volume of active users

Krungsri (Bank of Ayudhya PCL) reveals its digital direction and strategy to drive Krungsri Mobile Application (KMA) as the platform of the future financial world, driven by open b...

วิเคราะห์ศึก Mobile Banking เมื่อโลกมุ่งสู่สังคมไร้เงินสด

จากข้อมูลล่าสุดจากธนาคารแห่งประเทศไทยเผยว่า ในปีพ.ศ. 2559 คนไทยทำธุรกรรมทั้งโอนเงินและชำระเงินค่าบริการต่างๆ ผ่าน Mobile Banking สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เพิ่มเป็น 20.8 ล้านบัญชี จาก 13...