LATEST IN marijuana

พบกับ Startup ผู้บุกเบิก HealthTech และ AgriTech เมื่อ ‘กัญชา’ ถูกกฎหมายในต่างประเทศ

เมื่อต้นปี 2018 สหรัฐฯ ได้ทำการ ‘ปลดล็อก’ ให้ชาวสหรัฐฯ ในบางรัฐสามารถบริโภค 'กัญชา' เพื่อผ่อนคลายส่วนบุคคลได้ หลังจากที่อนุญาตให้ใช้ด้านการแพทย์ตั้งแต่ปี 2017 ส่งผลกระเพื่อมมาถึงปร...

JOB