Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Health Care

'บำรุงราษฎร์' กับการ Transformation ธุรกิจโรงพยาบาลในยุค COVID-19

COVID-19 เป็นอีกจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้คนสนใจสุขภาพมากขึ้น ทั้งในด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนการรักษาโรคมีความซับซ้อนมากขึ้น 'บำรุงราษฎร์' จะมีวิธีการTrans...

พบกับ Startup ผู้บุกเบิก HealthTech และ AgriTech เมื่อ ‘กัญชา’ ถูกกฎหมายในต่างประเทศ

เมื่อต้นปี 2018 สหรัฐฯ ได้ทำการ ‘ปลดล็อก’ ให้ชาวสหรัฐฯ ในบางรัฐสามารถบริโภค 'กัญชา' เพื่อผ่อนคลายส่วนบุคคลได้ หลังจากที่อนุญาตให้ใช้ด้านการแพทย์ตั้งแต่ปี 2017 ส่งผลกระเพื่อมมาถึงปร...