Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Meta Skill

JobsDB ชี้ ไทยควรปรับนโยบายจ้างแรงงานทักษะสูง แก้ปัญหาสมองไหล ดึง Talent กลับประเทศ

JobsDB เผยประเทศไทยควรรักษาแรงงานทักษะสูงในประเทศ เพิ่มพูนทักษะแรงงานปรับนโยบายจ้างงานทักษะสูงเพื่อดึงดูดแรงงานต่างชาติ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ และลดการกระจุกตัวของคนทำงานในเม...