LATEST IN Mujin

โกดังสินค้าแห่งแรกของโลกที่ควบคุมทุกอย่างโดยหุ่นยนต์ ต้นแบบสู่อนาคตของธุรกิจ Logistics

Mujin ผลผลิต Startup จากมหาวิทยาลัยในโตเกียว ได้พัฒนาระบบควบคุมหุ่นยนต์สำหรับโกดังเก็บสินค้าอัตโนมัติ......

JOB