Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN National ITMX

Oracle ร่วมมือ National ITMX ยกระดับบริการชำระเงินระบบดิจิทัลในไทย

Oracle เผยความร่วมมือกับ National ITMX ผู้วางโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินระบบดิจิทัลของประเทศไทยในการทำธุรกรรมออนไลน์ภายในประเทศด้วยระบบ Oracle Cloud เพื่อมุ่งสู่อนาคตสังคมไร้เงินสด...