Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Orpak

ถอดกลยุทธ์ความสำเร็จ ‘งานบริการ’ ของ Orpak ผู้ให้บริการระบบจัดการน้ำมันระดับโลก ด้วย Salesforce Service Cloud

กลยุทธ์ความสำเร็จในการพัฒนางานด้านบริการของ บริษัท ออร์แพค โซลูชั่น จำกัด ผู้ให้บริการระบบจัดการน้ำมันระดับโลก ที่ได้มีการเปลี่ยนผ่านสู่การทำงานแบบดิจิทัล...