Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Oxygen

บีไอจี เดินหน้าผลิตออกซิเจนเพิ่ม รองรับวิกฤต COVID -19 ระลอกใหม่

Restart Oxygen เพื่อ Restart Thailand บีไอจีเดินหน้าผลิตออกซิเจนเหลวทางการแพทย์เพิ่ม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบัน รองรับวิกฤต COVID -19 ระลอกใหม่...