LATEST IN COVID -19

NIA เปิด 3 มาตรการเยียวยา Startup ทุ่มงบ 70 ล้านบาทเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤต COVID-19

NIA เผยมาตรการฟื้นฟูธุรกิจ Startup ธุรกิจนวัตกรรม ในภาวการณ์ระบาดของโรค COVID -19 หารือสถาบันการเงินเตรียมออกเงินกู้เงื่อนไขพิเศษจัดงบ 70 ล้าน รวมถึงสนับสนุนด้านเงินทุนให้เปล่า การ...

JOB