Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN COVID -19

บีไอจี เดินหน้าผลิตออกซิเจนเพิ่ม รองรับวิกฤต COVID -19 ระลอกใหม่

Restart Oxygen เพื่อ Restart Thailand บีไอจีเดินหน้าผลิตออกซิเจนเหลวทางการแพทย์เพิ่ม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบัน รองรับวิกฤต COVID -19 ระลอกใหม่...

NIA เปิด 3 มาตรการเยียวยา Startup ทุ่มงบ 70 ล้านบาทเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤต COVID-19

NIA เผยมาตรการฟื้นฟูธุรกิจ Startup ธุรกิจนวัตกรรม ในภาวการณ์ระบาดของโรค COVID -19 หารือสถาบันการเงินเตรียมออกเงินกู้เงื่อนไขพิเศษจัดงบ 70 ล้าน รวมถึงสนับสนุนด้านเงินทุนให้เปล่า การ...