Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Passion LAB

พัฒนาองค์กรสู่นวัตกรรม ด้วยการปลุกพลังของ Passioneer สัมภาษณ์พิเศษ Chief Disruption Officer แห่ง Food Passion

เมื่อพูดถึงบริษัทที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรม และปลูกฝังให้คนในองค์มีความกระตือรือร้น กล้าคิดนอกกรอบ เปิดรับสิ่งใหม่ๆ หลายคนคงจะคิดถึงบริษัทที่มีพื้นฐานมาจากธุรกิจดิจิทัลก่อน แต่ในคว...