Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN productive-work

Shopify ใช้เครื่องคำนวณต้นทุนการประชุม ดักพนักงานไม่ให้ประชุมนาน ลดประชุมเยอะ

การประชุม ยิ่งเยอะแล้วไม่มีสาระ ทำให้พนักงานเสียเวลา องค์กรเสียต้นทุนโดยใช่เหตุ Shopify จัดการกับการประชุมที่ไม่จำเป็น ด้วยหลักการที่ว่า เวลาเป็นเงินเป็นทองและมีค่า (ใช้จ่าย)...