Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Security

5 เรื่องที่คุณควรทราบ เหล่าหัวขโมยไซเบอร์ทํางานกันอย่างไร พร้อมคำแนะนำการป้องกัน

ปัจจุบันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมีมูลค่าอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ข้อมูลพฤติกรรม การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของ user แต่ละคน ระบบติดตาม (tracking system เช่น Google Analytic...

Infographic สรุปความรู้ และคำแนะนำเรื่องความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งความรู้ขนาดใหญ่ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราได้อย่างกลมกลืน ทั้งในด้านการเรียน การทำงาน และการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การค้นหาข้อมูลเพื่อมาทำรายงาน ส่งอาจารย์ห...

ผู้พัฒนา App และ Service ใหม่ควรอ่าน เมื่อกลุ่มแฮกเกอร์สายขาวออกมาเตือนว่า WhatsApp ยังสามารถถูกแฮกได้ผ่านทางโปรโตคอล SS7

เครื่องมือสื่อสาร Chat แอปพลิเคชั่นต่างๆ มีคนพูดถึงกันบ่อยครั้งเรื่องความปลอดภัยว่ามีมากน้อยแค่ไหน ทุกๆ รายกล่าวถึงการนำ End-to-End Encryption มาใช้งาน ทั้ง Facebook Message, iMess...