Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Security

บริษัทจะลงทุนใน Security ไปทำไม ไปลงทุนใน Big Data, AI ดีกว่าไหม? (ไม่อยากเจ็บควรอ่านบทความนี้)

ประเด็นสำคัญที่เราจะหยิบมาตีแผ่คือ คำถามที่ว่า เรื่อง Security สำคัญขนาดไหนสำหรับธุรกิจ ไล่ไปตั้งแต่ธุรกิจใหญ่ ไปจนถึงธุรกิจขนาดเล็กอย่าง Startup รวมถึงทุกวันนี้องค์กรส่วนใหญ่มีปัญ...

5 เรื่องที่คุณควรทราบ เหล่าหัวขโมยไซเบอร์ทํางานกันอย่างไร พร้อมคำแนะนำการป้องกัน

ปัจจุบันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมีมูลค่าอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ข้อมูลพฤติกรรม การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของ user แต่ละคน ระบบติดตาม (tracking system เช่น Google Analytic...

Infographic สรุปความรู้ และคำแนะนำเรื่องความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งความรู้ขนาดใหญ่ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราได้อย่างกลมกลืน ทั้งในด้านการเรียน การทำงาน และการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การค้นหาข้อมูลเพื่อมาทำรายงาน ส่งอาจารย์ห...

ผู้พัฒนา App และ Service ใหม่ควรอ่าน เมื่อกลุ่มแฮกเกอร์สายขาวออกมาเตือนว่า WhatsApp ยังสามารถถูกแฮกได้ผ่านทางโปรโตคอล SS7

เครื่องมือสื่อสาร Chat แอปพลิเคชั่นต่างๆ มีคนพูดถึงกันบ่อยครั้งเรื่องความปลอดภัยว่ามีมากน้อยแค่ไหน ทุกๆ รายกล่าวถึงการนำ End-to-End Encryption มาใช้งาน ทั้ง Facebook Message, iMess...