LATEST IN Softskill

Harvard Business Review เผย ถ้าจะพัฒนาทักษะด้าน Soft Skills การอ่านนิยายจะได้ผลดีกว่า

"หยิบยื่นนิยายให้พนักงาน แล้วเขาจะทำให้บริษัทดีขึ้น" Harvard Business Review เผย ถ้าจะพัฒนาด้าน Soft Skills การอ่านนิยายจะได้ผลดีกว่า...

ต่อไปนี้บริษัทสามารถฝึกสถานการณ์ Softskill การไล่พนักงานออกผ่านทาง VR ได้แล้ว

คุณอาจเคยได้ยินการเอา Virtual Reality (VR) ​ มาใช้กับงาน​ training ในองค์กร​ งานที่จำลองสถานการณ์และอธิบายให้เห็นด้วยภาพ​ และงานที่ต้องเสี่ยงอันตรายเมื่อต้องออกไปที่หน้างาน​ และหนึ...

JOB