Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Softskill

Harvard Business Review เผย ถ้าจะพัฒนาทักษะด้าน Soft Skills การอ่านนิยายจะได้ผลดีกว่า

"หยิบยื่นนิยายให้พนักงาน แล้วเขาจะทำให้บริษัทดีขึ้น" Harvard Business Review เผย ถ้าจะพัฒนาด้าน Soft Skills การอ่านนิยายจะได้ผลดีกว่า...

ต่อไปนี้บริษัทสามารถฝึกสถานการณ์ Softskill การไล่พนักงานออกผ่านทาง VR ได้แล้ว

คุณอาจเคยได้ยินการเอา Virtual Reality (VR) ​ มาใช้กับงาน​ training ในองค์กร​ งานที่จำลองสถานการณ์และอธิบายให้เห็นด้วยภาพ​ และงานที่ต้องเสี่ยงอันตรายเมื่อต้องออกไปที่หน้างาน​ และหนึ...