Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Software Park Thailand

Software Park เปิดโครงการบ่มเพาะ ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ (Success) รุ่น 14 ตั้งเป้าศูนย์รวมโอกาสสำหรับธุรกิจไอทีระดับเริ่มต้น

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) จัดปฐมนิเทศ “โครงการบ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์รุ่นที่ 14 (Success)”......

Software Park ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Active Citizen Geek So Good

“โครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่” หรือ “Active Citizen”  ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คือโครงการที่มุ่งเน้นเปลี่ยนคนรุ่นใหม่ท...