LATEST IN Software Park Thailand

Software Park เปิดโครงการบ่มเพาะ ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ (Success) รุ่น 14 ตั้งเป้าศูนย์รวมโอกาสสำหรับธุรกิจไอทีระดับเริ่มต้น

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) จัดปฐมนิเทศ “โครงการบ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์รุ่นที่ 14 (Success)”......

Software Park ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Active Citizen Geek So Good

“โครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่” หรือ “Active Citizen”  ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คือโครงการที่มุ่งเน้นเปลี่ยนคนรุ่นใหม่ท...

JOB