Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN space-economy

ทำความรู้จัก Space Economy โอกาสและมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะพลิกโฉมโลก

สำรวจภูมิทัศน์ Space Economy เศรษฐกิจอวกาศ กับโอกาสและมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เราคาดไม่ถึง บทความนี้พาผู้อ่านทำความเข้าใจและมองขึ้นไปบนฟ้าให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นว่าเศรษฐกิจอวกาศจะเข...

Space Economy โอกาสทางธุรกิจและอนาคตที่เป็นไปได้ในอวกาศ สรุปเทรนด์จากเวที Future of Space & Robotics on Earth

Space Economy ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจแห่งอนาคต โดยภาพรวมของเทคโนโลยีอวกาศและหุ่นยนต์ในประเทศไทยในปัจจุบัน Space Tech ไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไป พารู้จักเทรนด์อวกาศ ที่น่าจับต...

กิจการอวกาศไทยพร้อมเดินหน้า โอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการไทย

เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอวกาศเกิดขึ้นมากมาย ทั้งที่ดำเนินงานโดยหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ส่งผลให้เก...