Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN STA

กลุ่มศรีตรัง เดินหน้า Digital Transformation เตรียมนำ AI-Robotic ใช้ในโรงงานใหม่ ยกระดับอุตสาหกรรมยางด้วยเทคโนโลยี

บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA) รุก Digital Transformation ก้าวสู่ยุค 4.0 นำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมใช้ในโรงงานแห่งใหม่เป็นระบบ Automation เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดการเพิ่มแร...