Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Startup Ecosystem Report

NIA เปิดรายงานการพัฒนาระบบนิเวศ Startup ไทย ปี 2564 เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนไทยสู่ ‘ประเทศแห่ง Startup’

NIA ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายริเริ่มและจัดทำ ‘รายงานการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย ประจำปี 2564’ ซึ่งจะนำเสนอข้อมูลภาพรวมภูมิทัศน์ของระบบนิเวศสตาร์ทอัพในปีที่ผ่านมา เพื...

JOB