LATEST IN TCCtech

รุกอย่างไรในโลกดิจิทัล ในมุมมองของฐากร ปิยะพันธ์

ธุรกิจไทยควรปรับตัวและรุกอย่างไรให้อยู่รอดในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะธุรกิจสินค้าคอนซูเมอร์และธุรกิจกลุ่มการเงินฯลฯ มาร่วมหาคำตอบจากมุมมองความคิดของนายฐากร ปิยะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริห...

open talk ชวนเจาะลึกกลยุทธ์รับมือการเปลี่ยนแปลงในยุคหลังโควิด - 19 ของเหล่าผู้นำคนดัง

การตัดสินใจทำอะไรสักอย่างของ “ผู้นำองค์กร” ต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อนว่าองค์กรในขณะนั้นสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงประเภทใดบ้าง และอะไรคือจุดแข็งที่สามารถนำมาช่วยเร่งระดับควา...

JOB