Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN tech-trends-2021

Telenor The Covid-19 digitalisation wave makes its mark on 2021 tech trends

Digitalization efforts in every corner of society will accelerate in the wake of Covid-19, predicts Telenor Research. From new technology to combat loneliness, to remote education ...

ศูนย์วิจัยเทเลนอร์ชี้โควิด-19 ส่งผลบต่อสุขภาพจิตพร้อมเผย 5 เทรนด์เทคโนโลยีปี 2021

ศูนย์วิจัยเทเลนอร์ ภายใต้เทเลนอร์กรุ๊ป ชี้วิกฤตโควิด-19 เร่งการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของแนวโน้มเทคโนโลยีในปี 2021 ตั้งแต่การพัฒนาเพื่อบรรเทาสุขภาพจิตจากควา...

คุยกับหนูเนย COVID-19 เปลี่ยนโลกเทคโนโลยีอย่างไร?

เมื่อ COVID-19 เป็นตัวเร่งให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน และสร้างข้อจำกัดบางอย่างให้กับเรา เทคโนโลยีในปี 2021 จะถูกปรับเปลี่ยนไปอย่าง อะไรคือสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ พูดคุยกับหนูเนย สิ...