Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN techsauce-x-baker-mckenzie

InsurTech & Technology: ตัวแปรสำคัญในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจประกันภัย

InsurTech & Technology: ตัวแปรสำคัญในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจประกันภัย โดยพื้นฐานแล้ว ธุรกิจประกันคือการรับประกันรับความเสี่ยงภัย ไม่ว่าจะเป็น ชีวิต ทรัพย์สิน ร่างกาย สุขภาพ ความรับผิด...

เจาะประเด็นกฎหมายสำคัญ 101 ก่อนเข้าสู่โลก NFT และ Metaverse

NFT หรือ Non-Fungible-Token และ Metaverse ได้กลายเป็นหนึ่งในเรื่องที่ทั่วโลกต่างให้ความสนเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่าน สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับทั้งภาคธุรกิจ และการปฏิสัมพันธ์ของผู้คน...

การจัดเก็บภาษีสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล ความแน่นอนที่ไม่แน่นอน

ภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล สำหรับประเทศไทยนั้นมีการออกกฎหมายภาษีอากรเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2561 แต่ในทางปฏิบัติยังมี "ความไม่แน่นอน" ทางภาษีอากรในหลาย ๆ ประเด็...