Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Thai post

ธนาคารกรุงเทพ จับมือไปรษณีย์ไทย ขยาย Banking Agent เพิ่มช่องทางเข้าถึงลูกค้าพร้อมลดค่ามธรรมเนียม 50%

ธนาคารกรุงเทพ จับมือ พันธมิตรยักษ์ใหญ่ ไปรษณีย์ไทย ขยายบริการ Banking Agent เดินหน้าขยาย Touchpoint ผ่านเครือข่ายที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ มุ่งเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่แตกต่างจา...