Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN tsunami

Fujitsu ประยุกต์ใช้ AI - ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ พยากรณ์สึนามิแบบเรียลไทม์

Fujitsu ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ทำงานบนซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ฟูกากุ (Fugaku) ของ Fujitsu เพื่อการพยากรณ์สึนามิแบบเรียลไทม์ที่มีความละเอียดสูง สนับสนุนการอพยพสึนามิอย่างปลอด...