Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Voraakhom

กชกร วรอาคม ภูมิสถาปัตยกรรมสู่การออกแบบพื้นที่เมืองเพื่อตอบสนอง ‘The New Normal’

เมื่อมาตรการ lockdown ถูกคลี่คลายไป ประชาชนก็เริ่มทยอยออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านกันมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมที่หลายคนในเมืองหลวงต้องการกันมากหลังจากไม่ได้ออกจากบ้านมานานแรมเดือน คงจะหนีไม่พ้นก...

From Sinking Cities to a City that Fight Floods

On TEDWomen 2018, Kotchakorn Voraakhom reveals how her landscape architecture project helps the city of Bangkok, Thailand confront one of the biggest impacts of climate change- sin...