แนะขั้นตอนการตรวจสอบองค์กร เตรียมพร้อมรับมือ PDPA ปีนี้ | Techsauce

แนะขั้นตอนการตรวจสอบองค์กร เตรียมพร้อมรับมือ PDPA ปีนี้

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA ซึ่งย่อมาจาก Personal Data Protection Act ซึ่งเลื่อนการใช้งานมากว่าสองปี กำลังจะเริ่มมีผลบังคับใช้จริงแล้วในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป หรือพูดได้ว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้เอง ถึงแม้จะดูระยะเวลาไม่นานแต่ก็ยังพอมีเวลาให้ทุกหน่วยงานธุรกิจได้เตรียมพร้อมรับมือเพื่อปรับองค์กรให้สามารถปฏิบัติตามข้อกฏหมายใหม่ได้ 

ทาง ICHI ผู้ให้ความรู้ด้าน Digital Solution จึงขอเป็นผู้ช่วยทุกธุรกิจโดยชวน คุณกำพล ศรธนะรัตน์ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Data Protection Officer (DPO) และที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และประธานชมรม DPO มาแนะนำหลักการ แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติให้ทุกคนได้ทราบเพื่อเตรียมพร้อมรับ PDPA ได้อย่างถูกต้อง 

คุณกำพล ศรธนะรัตน์ 

2 แนวทางสำคัญที่องค์กรควรรู้

สำหรับแนวทางสำคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA อ้างอิงตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย 2 แนวทางหลักที่องค์กรควรให้ความสนใจ 

1. ข้อกำหนดในกฎหมาย 

2. แนวปฏิบัติที่ดีหรือ Best Practices 

ซึ่งทั้ง 2 แนวทางนี้นี้มีหลักการสำคัญในการปฏิบัติทั้งหมดดังภาพ 

การปรับใช้หลักการข้อกำหนดตามกฎหมายในองค์กรเพื่อพาธุรกิจสู่การทำตามกติกาอย่างถูกต้อง

ข้อ 1 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) หรือ DPO สามารถแต่งตั้งได้ทั้งจากบุคคลในองค์กรหรือสามารถจ้างบุคคลภายนอกในการเข้ามาทำหน้าที่ก็ได้ โดยหน้าที่ของการทำงาน DPO จะต้องดูแลองค์กรในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย และยังต้องทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ส.ค.ส.) และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Data Subject ด้วย

ข้อ 2 ด้านการการจัดทำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ในการที่จะจัดเก็บข้อมูลนั้น องค์กรจะต้องระบุถึงวัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้และการส่งต่อให้กับหน่วยงานอื่นให้ชัดเจน 

ข้อ 3 การจัดทำบันทึกรายการประมวลผล หรือ ROPA กรณีการทำ ROPA จะต้องจัดทำทะเบียนการใช้ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างครบถ้วน

ข้อ 4 การจัดทำเอกสารหรือแบบฟอร์มขอความยินยอม (Consent Form) เมื่อต้องการข้อมูลผู้ใช้งานองค์กรจะต้องจัดทำการขอความยินยอมให้สอดคล้องกับประเภทธุรกิจและกฎหมายนั้น ๆ 

ข้อ 5 การจัดทำข้อตกลงการประมวลผล (Data Processing Agreement) ต้องมีการจัดทำข้อตกลงการประมวลผลในกรณีที่องค์กรมีการส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปให้บุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูล เช่น จ้างผู้ประมวลผล หรือส่งให้คู่ค้า เป็นต้น 

สร้าง Best Practices ให้องค์กรและเสริมความเข้าใจในกฎหมายให้ทุกฝ่าย  

สำหรับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 6 ข้อ คุณกำพลให้ความเห็นว่าต้องมีการจัดตั้งคณะทำงาน PDPA “ควรจะแต่งตั้งจากบุคลากร 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายไอที ฝ่ายธุรกิจ (Business) และฝ่ายกฎหมาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทุกบริบทรอบด้าน ส่วนด้านการสำรวจข้อมูลและจัดทำ Data Inventory มีความสำคัญมากจะต้องเริ่มต้นให้ครบถ้วนเนื่องจากจะมีการเชื่อมโยงกับส่วนอื่น ๆ ต่อไป”

โดยองค์กรควรมีการจัดทำนโยบายที่ชัดเจนและมีคู่มือให้กับพนักงานทุกฝ่ายเพื่อจะสร้างความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติที่มีความคล้ายคลึงกัน อีกทั้งควรให้ความสำคัญกับเรื่องของการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่จะต้องมีการจัดทำข้อตกลงเพื่อให้การนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งเจ้าของข้อมูล นอกจากนี้ควรมีความให้ความรู้กับพนักงานและลูกค้า และต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แนวปฏิบัติดำเนินการไปได้อย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

“หากองค์กรใดยังดำเนินการไม่เสร็จสมบูรณ์ สิ่งสำคัญที่จะต้องเร่งทำก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้คือ 5 Check list ตามข้อกำหนดของกฎหมาย ประกอบด้วย แต่งตั้ง DPO, จัดทำ Privacy Notice, จัดทำ ROPA, จัดทำ Consent form และจัดทำ Data Processing Agreement ซึ่งทั้ง 5 เป็นข้อกำหนดในมาตรา 41, 23, 39, 19 และ 41 ตามลำดับ” คุณกำพล กล่าว 

คุณกำพล ยังเน้นย้ำด้วยว่า “หัวใจแห่งความสำเร็จของการจัดการ Data คือ ต้องจัดทำจัดเก็บ ระบุที่มา การใช้ข้อมูลให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน และทุกส่วนที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งนั่นคือการจัดทำ Data Inventory ที่จะเป็นรากฐานสำคัญนำไปสู่การทำ ROPA หรือทะเบียนการประมวลผลข้อมูลในกิจกรรมต่าง ๆ โดย ROPA จะเชื่อมโยงกับการเก็บ Log รวมทั้งนำไปสู่การจัดทำ Data Flow” 

7 ขั้นตอนควรปฏิบัติ เพื่อเป็นไปตามกรอบ PDPA 

ขั้นตอนที่ 1 เริ่มต้นด้วยการจัดทำแผนผังข้อมูลส่วนบุคคล (Data Flow) 

ขั้นตอนที่ 2 ควรมีการกำหนดหน้าที่ของบุคคลและฐานกฎหมายที่ใช้ โดยระบุรายละเอียดให้ชัดเจนต่อการใช้ข้อมูลในแต่ละกิจกรรม โดยต้องระบุชื่อผู้ควบคุมข้อมูล และผู้ประมวลผลข้อมูล ของแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน 

ขั้นตอนที่ 3 มีการจัดทำเอกสารสำคัญเพื่อให้มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย อาทิ Privacy Policy, Privacy Notice รวมไปถึงเอกสารหรือข้อความการขอความยินยอม (Consent form) ต่างๆ ทั้งในรูปแบบเอกสารกระดาษ (Hard Copy) และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Soft Copy) เช่น ข้อความแจ้งการเก็บ Cookie ในเว็บไซต์ ฯลฯ

ขั้นตอนที่ 4 ต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลแบบ Data Life Cycle Management ซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมโยงกับขั้นตอน 1 เมื่อข้อมูลเข้ามาใหม่ ต้องรู้ที่มาและระบุผู้รับผิดชอบ การเก็บการใช้ข้อมูล ไปจนถึงข้อมูลหมดอายุเลิกใช้ก็จะต้องทำการลบข้อมูลออกจากระบบ 

ขั้นตอนที่ 5 ควรมีการปรับระบบไอทีให้รองรับสอดคล้องต่อรายละเอียดต่าง ๆ และขั้นตอนในการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละบริการ ตลอดจนสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล โดยการปรับระบบไอทียังต้องคำนึกถึงเรื่อง Digital Transformation ไปพร้อมกันด้วย

ขั้นตอนที่ 6 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO) ซึ่งสามารถเป็นทั้งพนักงานภายในองค์กร หรือภายนอกองค์กร 

ขั้นตอนที่ 7 สร้างความรู้และความเข้าใจผ่านการอบรมให้แก่พนักงาน ผู้บริหาร พนักงานภายในองค์กร ผู้รับจ้างประมวลผล รวมไปถึงลูกค้า

บทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากองค์กรละเลย PDPA

PDPA ที่จะมีผลบังคับใช้ในเร็ว ๆ นี้ถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากที่องค์กรทั้งหลายควรจะต้องปฏิบัติตาม โดยหากไม่สามารถปฏิบัติตามได้อาจได้รับโทษ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ (1) ความรับผิดทางแพ่งซึ่งมีการคิดจากค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายที่ได้รับจริง และศาลสั่งลงโทษเพิ่มขึ้นได้ ในขณะที่ (2) โทษทางปกครองเป็นการปรับเงินตามความผิดที่องค์กรก่อ หากองค์กรไม่ขอความยินยอมให้ถูกต้อง ไม่แจ้งรายละเอียดให้เจ้าของข้อมูลทราบ ไม่ให้เจ้าของข้อมูลเข้าถึงข้อมูลตามสิทธิ์ ไม่จัดทำบันทึกรายการหรือ ROPA ไม่จัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ DPO รวมถึงไม่จัดให้มีการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ DPO และ (3) โทษอาญาที่ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลอ่อนไหว โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือผิดจากวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ หรือโอนข้อมูลอ่อนไหวไปยังต่างประเทศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจะมีการปรับเงินตามที่กำหนด 

นี่คือบทลงโทษที่จะมีผลในเร็วๆ นี้ หากองค์กรไม่สามารถปฏิบัติตามได้ แต่หากได้ปฏิบัติตามกรอบ PDPA และขั้นตอนพร้อมแนวทางที่ทางเราได้ให้ความรู้ไปก็จะช่วยให้องค์กรสามารถทำ Check list ให้สอดคล้องกับทั้งข้อกำหนดในกฎหมายที่จะต้องทำให้ครบ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคลายข้อกังวลใจในการอาจปฏิบัติขัดต่อกฎหมายได้ 

โดยองค์กรและผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.jrit-ichi.com/cutting/2022/04/20/1050/


บทความนี้เป็น Advertorial 


RELATED ARTICLE

Responsive image

ฟังเสียง Startup ทำไมถึงเลือกมาออกบูธที่งาน Techsauce Global Summit ต่อเนื่องหลายปี

ฟังเสียง Startup ทำไมถึงเลือกมาออกบูธที่งาน Techsauce Global Summit ต่อเนื่องหลายปี...

Responsive image

True IDC Experience Center เผยเบื้องหลังระบบ Cloud และ Data Center ที่ช่วยธุรกิจ Transform

เปิดประสบการณ์ที่ True IDC Experience Center พร้อมเจาะลึกเบื้องหลังระบบที่ช่วย Transform ให้ธุรกิจมาเรียนรู้อย่าง ก้าวเข้าสู่ Digital Transformation อย่างเต็มตัว Cloud และ Data Cen...

Responsive image

จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของ Apple หลังจากเปิดตัว “บัญชีเงินฝาก" ดอกเบี้ยสูงถึง 4.15%

Apple ผู้ผลิตโทรศัพย์มือถือยอดนิยมอย่าง iphone และอุปกรณ์พกพาที่สร้างปรากฏการณ์เปลี่ยนโลกมาอย่างต่อเนื่องได้เปิดตัวบริการ “บัญชีเงินฝาก” ดอกเบี้ยสูงถึง 4.15% โดยไม่มีขั้นต่ำในการฝา...