เมื่อยุคใหม่ “ความเร็ว” คือผู้ชนะ แล้วองค์กรจะปรับตัวรับกระแส Next Normal อย่างไรให้รอด | Techsauce

เมื่อยุคใหม่ “ความเร็ว” คือผู้ชนะ แล้วองค์กรจะปรับตัวรับกระแส Next Normal อย่างไรให้รอด

ความเร็วและนวัตกรรมเป็นปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญในโลกดิจิทัลในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการปฏิวัติทางดิจิทัลที่ความต้องการและข้อเสนอแนะจากผู้บริโภคแพร่กระจายขยายวงกว้างผ่านทางโซเชียลมีเดียได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งความคาดหวังพื้นฐานของลูกค้าสำหรับนวัตกรรมที่แตกต่างก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน

เมื่อความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมควบคู่กับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การทดสอบผลิตภัณฑ์รวมไปถึงการบริการดิจิทัลในตลาดอย่างสม่ำเสมอได้กลายเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน แต่บริษัทต่าง ๆ จะทำอย่างสม่ำเสมอและประสบความสำเร็จด้วยผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลในวงกว้างได้อย่างไร? แล้วองค์กรต่าง ๆ จะปรับตัวรับทันกระแส Next Normal ใหม่นี้อย่างไรให้รอด!

เมื่อยุคใหม่ “ความเร็ว” คือผู้ชนะ แล้วองค์กรจะปรับตัวรับกระแส Next Normal อย่างไรให้รอด

มาร่วมถกประเด็นแห่งปัจจุบันและอนาคต จากเวที Vertical Stage งาน Techsauce Global Summit 2022 ในหัวข้อ “Innovation at Speed: The Next Normal of Corporate Innovation” ร่วมพูดคุยโดยสามสปีคเกอร์ผู้เชี่ยวชาญ 

  • คุณอภิรัตน์ หวานชะเอม, Chief Digital Officer of SCG-CBM
  • รศ.ดร.สรณะ นุชอนงค์, Dean of School of Information Science and Technology and CEO of VISAI
  • คุณธนุส ผะอบแสง, Head of Digital Business Development of SCG 
  • และดำเนินรายการโดย คุณพิลลาภรณ์ ศรีจันทร์เวียง, Assistant Head of Digital Business Development SCG

ยุคปัจจุบันผู้คนคาดหวังความทันที “ความเร็ว” จึงกลายเป็นผู้ชนะ

คุณธนุสได้กล่าวว่า ความเร็ว (Speed) เปรียบดั่งจุดเด่นของบริษัทที่ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล และเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ว่าคุณจะดำเนินองค์กรหรือรูปแบบธุรกิจแบบใดก็ไม่ควรมองข้ามและควรให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอันดับต้น ๆ เพราะความพร้อมเตรียมตัวรับมือ การประยุกต์และการปรับตัวให้เท่าทันจะทำให้องค์กรสามารถอยู่รอดได้  


ยุคปัจจุบันผู้คนคาดหวังความทันที “ความเร็ว” จึงกลายเป็นผู้ชนะ


  • พฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ 

 พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนยุคใหม่ที่เกิดจากการเปลี่ยนผันจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้ปัจจุบันผู้บริโภคชอบอะไรที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายแบบ Anywhere,Anytime รวมถึงมีความคาดหวังที่ท้าทายให้องค์กรและธุรกิจต่าง ๆ ต้องสามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันไปของผู้บริโภคแต่ละคนได้ (Custom)

  • New Normal แบบยั่งยืน

 หลังจากมีโรคระบาดครั้งยิ่งใหญ่ การใช้ชีวิตแบบปกติใหม่ (New Normal) ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรสำหรับผู้คนและองค์กร แต่สิ่งนี้กลับส่งผลกระทบในวงกว้างให้ผู้คนคำนึงถึงความยั่งยืนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นชีวิตความเป็นอยู่ ทรัพยากร ไปจนถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน (ESG) 

  •  เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่หยุดยั้ง

 ปฏิเสธไม่ได้ว่าการพัฒนาของเทคโนโลยี ทำให้เกิดวิถีชีวิตที่คนและเทคโนโลยีต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน จนทำให้ Business Model ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากคู่ขนานไปกับความเร็วที่เทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง

  • เทรนด์ใหม่ที่น่าจับตามอง

 ผู้คนยุคใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว การมีโซเชียมีเดียทำให้พวกเขาเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้มากขึ้นทั้งเรื่องของผู้คน สังคม สิ่งแวดล้อมและปัญหาความโปร่งใสต่าง ๆ จึงทำให้พวกเขากล้าในการแสดงออกและลงมือทำเพื่อหาทางออกให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น 

คุณธนุสได้เสริมว่า นอกจากแนวคิด ESG จะสามารถช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กรและธุรกิจแล้ว ยังสามารถสะท้อนบทบาทความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคม เพื่อให้สามารถดำเนินงานในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้อีกด้วย  


5 Speed “เร็ว” อย่างไรให้ยั่งยืน?


5 Speed “เร็ว” อย่างไรให้ยั่งยืน?

1. Speed of Business focus

องค์กรและธุรกิจต่าง ๆ ควรมี Innovation portfolio เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณา พัฒนา ขับเคลื่อนและจัดสรรทรัพยากรสำหรับการดำเนินการด้านการจัดการทรัพยากรทั้ง คน เวลา และงบประมาณเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินการขององค์กรหรือธุรกิจ

2. Speed of Solution

รู้จักลูกค้าให้เร็วที่สุดและลึกซึ้งที่สุด โดยการเก็บข้อมูล “Customer Insights” ในทุกมิติ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ บริหาร แก้ไขและต่อยอดให้กับองค์กร

3. Speed of Implementation

รู้จักประยุกต์และใช้เครื่องมือเทคโนโลยี Business Model Canvas และแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เช่น IoT เป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานขององค์กรตั้งแต่การค้นหา วิจัย เก็บข้อมูล วางแผน ผลิตผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์และโฆษณา

4. Speed of Product Market Fit

สร้างการเรียนรู้ Loop Learning ของกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด เพื่อให้องค์กรสามารถติดตามปรับปรุง และกำหนดมาตรฐานหรือแนวทางที่ควรเพื่อให้องค์กรหรือธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ทันท่วงที 

5. Speed of Going Together

แนวคิดในการทำธุรกิจให้รอดของหลายองค์กรในยุคใหม่คือ การหาพาร์ทเนอร์ธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ ทำให้องค์กรประหยัดต้นทุนด้านทรัพยากรและมีศักยภาพที่ดี ส่งเสริมให้องค์กรและธุรกิจของเราเติบโตขึ้นได้ 

ความเร็วถือเป็นสิ่งสำคัญมาก ไม่ว่าจะในแง่มุมของนวัตกรรม การคาดการณ์ทางธุรกิจ การใช้งานโซลูชันต่าง ๆ ให้เหมาะสมตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรหรือธุรกิจ แต่หากองค์กรหรือธุรกิจนั้นไม่สามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองได้เร็วขนาดนั้น การมี Ecosystem Partnerships จึงเป็นสิ่งที่ดี เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ สามารถการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกันได้

งานวิจัย = แหล่งความรู้ที่แท้จริงในการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน?

ทำไมเราถึงต้องทำงานวิจัยเพราะเราต้องการสร้างแหล่งความรู้และองค์ความรู้ใหม่ ๆ  ทำไมเราถึงทำธุรกิจเพราะเราต้องการสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

งานวิจัย = แหล่งความรู้ที่แท้จริงในการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน?

รศ.ดร.สรณะกล่าวว่า โดยพื้นฐานแล้วสิ่งที่พวกเราสามารถทำได้ร่วมกันคือ การสร้างความรู้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ และสิ่งที่เราทำได้ นั่นคือการสร้าง Playground เพื่อการศึกษาวิจัย ให้ภาคธุรกิจสามารถทำงานร่วมกัน และสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันใหม่ ๆ 

คุณอภิรัตน์ ได้เสริมว่า กระบวนการพัฒนานวัตกรรมของ SCG เปิดกว้างทางความคิด ถ้าเรื่องใดไม่มีความเชี่ยวชาญจะสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร ทั้งมหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งเราได้นำการวิจัยจากมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่แท้จริง 

การสร้างความร่วมมือนี้ทำให้กระบวนการดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและรวดเร็วขึ้นมาก หากลองคิดว่า ถ้าเราต้องทำวิจัยเองทุกอย่างอาจใช้เวลานานแต่การร่วมมือกับพันธมิตรอย่างเช่น มหาวิทยาลัยซึ่งมีความรู้ในด้านนั้น ๆ อยู่แล้วผนวกกับบริษัทเอกชนอื่น ๆ ที่ชำนาญตลาดสินค้าด้านนั้น ๆ เราก็สามารถใช้เวลาสั้นลงในการทำงานให้สำเร็จ โดยไม่ต้องลงทุนเสียเวลาหรือสินทรัพย์ที่เสี่ยงมากเกินความจำเป็น และสิ่งนี้เองที่ทำให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจใหม่ 

หากเราอยากขับเคลื่อนประเทศของเราให้มีนวัตกรรมเป็นของตัวเองและผลิตเองได้ เราต้องเดินออกจากโซนที่เราเป็นเพียงประเทศที่รอซื้อและรอใช้ของคนอื่น ฉะนั้นต้องสิ่งที่ต้องทำคือเริ่มต้นจากการวิจัยเพราะนี่คือแหล่งความรู้ที่แท้จริงและเป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่น่าสนใจ เพื่อนำไปผลิตผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถสร้างอิมแพ็คที่แท้จริงให้กับผู้คนได้

RELATED ARTICLE

Responsive image

AFTERKLASS STARTUP FOR BETTER SOCIETY HACKATHON 2022 พื้นที่แสดงศักยภาพเด็กไทย เพื่อการบริหารเงินและทำธุรกิจอย่างยั่งยืน

เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา AFTERKLASS โดย KBank ได้จัดการแข่งขันโครงการ STARTUP FOR BETTER SOCIETY HACKATHON 2022 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรอบสุดท้าย เพื่อเฟ้นหาทีมที่มีสุดยอดไอ...

Responsive image

ฟังทัศนะ Bill Gates : ปัญหาโลกร้อนแก้ไม่ได้หากขาดนวัตกรรม

Bill Gates มหาเศรษฐีอันดับ 5 ของโลก ได้ให้สัมภาษณ์ผ่าน Zero Podcast ของ Bloomberg ที่เผยแผร่เมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา เกี่ยวกับมุมมองทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยควบคุมการ...

Responsive image

Venture Building การสร้างปลาเร็วในมหาสมุทรแห่งความท้าทาย

การทำ Venture Building ไม่ใช่เรื่องง่าย ยิ่งในอนาคตต่อจากนี้จะมีความท้าทายใหม่ ๆ เข้ามาอีก SCG ที่ได้ลองผิดลองถูกมา 5 ปีจึงได้มาสรุปแนวคิดและมองหา คน และ Partner เพื่อเติบโตไปด้วยก...