NT เสนอ Network Solutions ร่วมผลักดันธุรกิจสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด ESG | Techsauce

NT เสนอ Network Solutions ร่วมผลักดันธุรกิจสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด ESG

ESG แนวคิดในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน กำลังเป็นที่จับตามองของนักลงทุน อีกทั้งตลาดการลงทุนแบบยั่งยืนยังมีดัชนีเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ธุรกิจและองค์กรต่างๆ หันมาพุ่งเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เป็นหลัก

ที่มาของ “ESG” กับการขับเคลื่อนธุรกิจ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมนับเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเรามานาน และทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยรายงานความเสี่ยงประจำปี 2021 (The Global Risks Report 2021 16th Edition) จาก World Economic Forum ระบุว่า ในอีก 10 ปี โลกมีความเสี่ยงมากที่จะเผชิญสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและความล้มเหลวในการจัดการด้านภูมิอากาศ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากมนุษย์ ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล รวมทั้งความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลทำให้เกิดวิกฤตในการดำรงชีวิตในโลกของเรา เพราะฉะนั้นทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถรอดพ้นวิกฤตเหล่านี้ จึงเป็นที่มาของกรอบแนวคิดที่ใช้ขับเคลื่อนภาคธุรกิจให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งได้เริ่มมีบทบาทและได้รับการยอมรับมากขึ้นในปัจจุบัน โดยคำนึงถึงประเด็นพื้นฐาน 3 ด้าน ที่สำคัญ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environmental : E) เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และการรักษา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ การบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ, ด้านสังคม (Social : S) มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม คำนึงถึงความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงานและสุขภาพของพนักงาน ไปจนถึงลูกค้า ชุมชน และผู้ที่ทำงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน และด้านธรรมาภิบาล (Governance : G) ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทอย่างเป็นธรรม โดยเรียกสั้นๆ ว่า “ESG” นั่นเอง

ภาคธุรกิจเดินหน้าปรับตัวสู่ “ESG”

จากผลสำรวจ  Global Consumer Insights Pulse Survey ของ PricewaterhouseCoopers ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ที่สำรวจผู้บริโภคใน 22 ประเทศรวมถึงประเทศไทย พบว่า 50% ของผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขณะที่ผู้บริโภคชาวไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ถึง 76% โดยส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าจะเลือกซื้อเฉพาะผลิตภัณฑ์จากบริษัทที่มีจิตสำนึกและสนับสนุนการปกป้องสิ่งแวดล้อมเท่านั้น

สอดคล้องกับผลศึกษาความนิยมของตลาดทุน จาก State Street Global Advisors ในปี 2560 ได้ทำการศึกษากับผู้ลงทุนสถาบันทั้งหมด 475 องค์กรในทวีป สหรัฐอเมริกา ยุโรป และ เอเชียแปซิฟิก ซึ่งผลของการสำรวจพบว่า พอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบันส่วนใหญ่ร้อยละ 80 มีการจัดสรรเงินลงทุนไปกับองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG และยังมีผลการศึกษาจาก Financial Planning Association ซึ่งเป็นการศึกษาในปี 2563 โดยได้ทำการสำรวจกับผู้ให้คำแนะนำทางการเงิน (Financial Advisor) จำนวน 242 ราย ในประเทศสหรัฐอเมริกาผลการศึกษาพบว่า ในปี 2563 ผู้แนะนำทางการเงินมีการแนะนำนักลงทุนหรือได้ลงทุนด้วยตัวเองในกองทุนแบบ ESG มากขึ้นจากปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ผลการวิจัยจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเผยว่า การลงทุนที่เน้นความยั่งยืนอาจนำมาซึ่งผลตอบแทนที่มากขึ้นอีกด้วย

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับ ESG

ก่อนหน้านี้หลายธุรกิจได้ปรับตัวสู่แนวทางของ ESG ด้วยการนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาปรับใช้ แต่ก็ยังเกิดความเสี่ยงในด้านสังคม (Social) ในหลายๆ ด้าน โดยผลการรายงานจาก Deloitte Insight ในปี 2562 รายงานว่า บริษัทประเภทโทรคมนาคม ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสังคม (Social) ที่เกิดจากการรับ-ส่งข้อมูลที่ผิดพลาด ระบบความปลอดภัยของข้อมูลและความน่าเชื่อถือของเครือข่าย ส่งผลให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลไม่ว่าจะเป็น Big Data, Artificial Intelligence (AI) และ Internet of Thing (IoT) และนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรธุรกิจเพื่ออุดช่องว่างดังกล่าวมากยิ่งขึ้น และไม่เพียงแต่ลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนแต่ยังช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องความแม่นยำและความปลอดภัยของข้อมูลได้เช่นกัน

ตัวอย่างเช่นในวงการ AgriTech ที่ Smart Farm เริ่มเป็นที่นิยมในประเทศไทย ได้มีการใช้ Big Data และ Artificial Intelligence (AI) มาช่วยในการวิเคราะห์และประมวลผลในขั้นตอนต่าง ๆ ของการเพาะปลูก ไปจนถึงการใช้ระบบ Sensor เพื่อควบคุมและติดตามการเติบโตของผลผลิตแบบเรียลไทม์อีกด้วย อีกทั้งหลายอุตสาหกรรมเริ่มหันมาใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม

เช่นเดียวกับ องค์กรด้านปิโตรเลียมก็หันมาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น การบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป้องกันอันตรายจากสารพิษโลหะหนักของประเทศไทย, ธุรกิจด้าน Packaging หันมาผลิตกล่องรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือองค์กรด้านปูนซีเมนต์ก็หันมาเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานคาร์บอนต่ำอย่างพลังงานชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และเชื้อเพลิงจากขยะในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์การใช้ลมร้อนเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต และใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หรือบางองค์กรหันมาใช้ ยานยนต์ไฟฟ้า (EV), การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยยังคงยึดมั่นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานควบคู่กันไป เป็นต้น

NT ใช้เทคโนโลยีหนุนธุรกิจสู่แนวคิด “ESG”

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT นับเป็นอีกธุรกิจด้านโทรคมนาคมที่ได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาบริการที่หลากหลายและตอบโจทย์การใช้งานของธุรกิจและองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนแนวคิด ESG หรือการขับเคลื่อนธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางวิกฤตสิ่งแวดล้อม ตามวิสัยทัศน์ในการเป็น “องค์กรหลักในการขับเคลื่อนและยกระดับการสื่อสารและดิจิทัลให้กับประเทศเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน”

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด ESG NT ได้นำเสนอบริการ NT SD-WAN (Software Defined Wide Area Network) ให้แก่องค์กรธุรกิจ เพื่อจัดการระบบสื่อสารข้อมูลแบบรวมศูนย์ผ่านซอฟต์แวร์อัตโนมัติ Centralized Management สามารถติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายแต่ละสาขา และ Zero Touch Provisioning สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งผลให้องค์กรประหยัดเวลาและทรัพยากรบุคคลในการควบคุมระบบ ที่สำคัญ SD-WAN มีความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลสูงด้วยเทคโนโลยี IP Security ซึ่งทำการเข้ารหัสในการรับส่งข้อมูล และยังสามารถกำหนดโซนปลอดภัย และมีโซลูชันเสริมทางด้าน Firewall เช่น Threat Protection, IPS, URL Filtering และ Cloud Security จึงได้รับความไว้วางใจจากธุรกิจประเภท Finance, Healthcare, Retail ฯลฯ

SD-WAN แบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่ Hardware ที่ติดตั้งใช้งานในสำนักงานใหญ่และตามสาขาต่างๆขององค์กร และส่วนของ Software ที่อยู่บน Cloud สำหรับทำหน้าที่บริหารจัดการควบคุมระบบ ทั้งนี้ SD-WAN สามารถรองรับการทำงานแบบ Multi-WAN เชื่อมต่อระบบ WAN ได้หลากหลาย ใช้งานร่วมกันแบบ Active/Active รองรับ MPLS, Internet Broadband และ Cellular Network 3G/4G/LTE นอกจากนี้ยังสามารถ Breakout ข้อมูลออกอินเทอร์เน็ตจากสาขาได้ ทำให้ลดปริมาณข้อมูลที่วิ่งอ้อมไปยังสำนักงานใหญ่โดยไม่จำเป็น จึงช่วยประหยัดทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย และระบบยังคงมีความปลอดภัย สามารถกำหนดการใช้งานได้จากส่วนกลางอยู่ ทำให้เกิดความคล่องตัว ในการใช้งานเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร้รอยต่อ และที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือมีระบบ Data Analytics วิเคราะห์ วางแผนการใช้งานของสาขาและปรับแต่งนโยบายควบคุมการใช้งานเครือข่ายอย่างมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น

เมื่อนำความสามารถเหล่านี้ ของ SD-WAN มาใช้งานร่วมกับเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพของ NT และมีบริการอื่นให้เลือกอีกมากมาย อีกทั้งเรามีทีมงานคุณภาพ ที่คอยดูแลการติดตั้ง และการบริการหลังการขาย ทำให้ NT สามารถให้บริการลูกค้าได้จบครบวงจรในที่เดียว

ด้วยบริการ SD-WAN ที่จะช่วยสนับสนุนองค์กรธุรกิจสู่ ESG แล้ว  NT เอง ยังประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ Big Data เพื่อปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภค เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงธุรกิจ และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์และการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรโดยใช้แนวคิด ESG เพื่อส่งเสริมการเติบโตเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศ และยังคำนึงถึงผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนให้คนในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ภายใต้มาตรการการจัดการพลังงาน น้ำ ขยะมูลฝอย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนให้เยาวชนสามารถเข้าถึงและนำความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น  Internet of Thing : IoT ผ่านการทำเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) แบบทุกมิติภายใต้โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club อีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ทางเว็บไซต์ www.ntplc.co.th
  • Facebook page: NT Network Solutions
  • NT Contact Center โทร. 1888
  • Government Solution Tel. 02 104 1111
  • Business Solution Tel. 02 104 5555
  • Operator Solution Tel. 02 104 8888


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

มรดกแนวคิด Steve Jobs ที่ส่งต่อถึง Tim Cook เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของ Apple

Tim Cook ยกหนึ่งคำสอนล้ำค่าในการทำงานจาก Steve Job ที่ทำให้ Apple เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลก ในด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ภายในองค์กร นั่นก็คือ ‘ทุกคนสามารถสร้าง...

Responsive image

ทำไมองค์กรต้องมี ‘Innovation Culture’ พื้นฐานที่ขาดไม่ได้ถ้าอยากสร้างนวัตกรรม

ในบทความนี้ Techsauce ขอพาผู้อ่านไปรู้จักคำว่า Innovation Culture หรือ วัฒนธรรมนวัตกรรม อีกฟันเฟืองสำคัญของการสร้างนวัตกรรมองค์กรที่ขาดไปไม่ได้...

Responsive image

เจาะกลยุทธ์ ‘ปรับแต่ไม่เปลี่ยน’ ที่ IKEA ร้านเฟอร์นิเจอร์เก่าแก่เอาตัวรอดในยุคดิจิทัล

กลยุทธสำคัญอย่าง ‘ปรับแต่ไม่เปลี่ยน’ ที่ทำให้ IKEA สามารถรักษาเอกลักษณ์อันโดดเด่นของบริษัท ไปพร้อมกับการปรับตัวท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง...