LATEST IN EXEC INSIGHT

Project-Based Mindset ช่วยพัฒนาคนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

เมื่อองค์กรต้องการที่จะ Transform ตัวเองไปสู่การเป็น Corporate Innovation สิ่งที่ต้องมุ่งเน้นให้ความสำคัญเพื่อที่จะสามารถขับเคลื่อนได้สำเร็จ ก็คือ การพัฒนาคนในองค์กรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

Internet ในยุคที่คนกลางกระจายอำนาจให้ผู้ใช้งาน

Internet (อินเทอร์เน็ต) กลายเป็นสื่อกลางควบคุมข้อมูลของบุคคลในยุค Digital จากเริ่มแรกที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของถึงวันนี้เมื่อมีข้อมูลหลั่งไหลอยู่บนโลกออนไลน์มากขึ้น ทำให้ข้อมูลเหล่านั้...

ธุรกิจ Supplements พึ่งพานวัตกรรมสู่ยุค Silver Economy

Supplements หรือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นธุรกิจที่เติบโตสวนทางกับสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของไทย เพราะได้รับปัจจัยบวกจากกระแสใส่ใจสุขภาพและความงามของผู้บริโภคชาวไทยทุกเพศทุกวัยมาเป็นเกราะ...

Business Transformation สำเร็จได้เริ่มที่ ‘คน’

Business Transformation ที่เป็นกรณีศึกษาสำหรับองค์กรซึ่งมีความ Traditional ฝังรากลึกมายาวนาน ในแบบ ‘ศรีจันทร์’ น้้น การวางกลยุทธ์ในส่วนของ ‘คน’ คือต้นทางแห่งความสำเร็จของการพลิกโฉม...

Innovation ดึงศักยภาพส่ง Real Sector โตยั่งยืน

Real Sector ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมี Innovation เป็นเครื่องยนต์หลักที่จะผลักดันให้เดินหน้าได้อย่างเต็มสรรพกำลัง ตลอดจนบริหารต้นทุนให้เกิดประสิทธิภ...

ถอดบทเรียน Online Games สื่อบันเทิงของคนรุ่นใหม่

Online Games ในอาเซียน เป็นตลาดที่กำลังพุ่งทะยานด้วยอัตราเติบโตปีละ 20% ซึ่งกระแสที่ร้อนแรงไม่แพ้กันคือ การนำองค์ความรู้จากภูมิภาคไปพัฒนาเกมสู่ตลาดโลก หรือ ‘Local to Global’ ดังเช่...

JOB